Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Agaplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku, adres: ul. Krzysztofa Mrongowiusza 29, 11-015 Olsztynek, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019397, e-mail: agaplast@agaplast.pl, tel.: +48 89 519 26 31.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. tj.:

 • na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu:

 • przedstawienia oferty handlowej,
 • podjęcia wszelkich wymaganych działań poprzedzających zawarcie umowy,
 • zawarcia umowy,
 • wykonania umowy,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,
 • realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:

 • bezskutecznego zakończenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • końca okresu obowiązywania umowy oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • końca okresu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania podstawowych danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług,
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądania na adres e-mail: agaplast@agaplast.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi uprawnieni pracownicy, podwykonawcy i podmioty, z którymi współpracujemy, tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content