Dotacje

Projekty w realizacji

Projekty w realizacji

Program Operacyjny Polska Wschodnia. Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia. Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy Agaplast

Cel projektu: wprowadzenie na nowy rynek zagraniczny: francuski, produktów P.P.H. Agaplast Sp. z o.o., tj. węży ogrodowych i technicznych specjalnego przeznaczenia marki „Vartco”, w terminie do końca 11.2023r. 

Efekt projektu: w konsekwencji realizacji działań zaplanowanych we wniosku, Beneficjent rozpocznie realizację strategii ekspansji na nowy rynek zagraniczny węży ogrodowych i technicznych.


Okres realizacji: 01.11.2022 – 30.06.2023
Całkowita wartość projektu: 517 503,00 zł
Wartość dofinansowania z UE: 361 080,00 zł

Projekty zrealizowane

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.
Tytuł Projektu: wdrożenie do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych o ograniczonej palności do zastosowań kablowych. Celem głównym projektu jest wdrożenie w terminie do 31/12/2020r., do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych do zastosowań kablowych.

Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.06.2022
Całkowita wartość projektu:  8 475 780,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 4 791 670,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość”, Podziałanie 1.3.5 – „Usługi dla MŚP”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość”, Podziałanie 1.3.5 – „Usługi dla MŚP”.

Tytuł Projektu: Adaptacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Agaplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego.

Celem głównym projektu jest zakup środków trwałych, które podniosą poziom bezpieczeństwa epidemicznego Wnioskodawcy, a toczące się niego podstawowe procesy produkcyjne i logistyczno-magazynowe będą mniej podatne na przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 oraz innych chorób przenoszonych drogą kropelkową.

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.07.2021
Całkowita wartość projektu: 466 785,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 322 575,00 zł

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. ​

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:
1. Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa (szt.) – 3

Wartość projektu: 262 143.99 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 262 143.99 zł

„Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGAPLAST sp. z o.o poprzez działania społecznie odpowiedzialne”.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Tytuł projektu: zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGAPLAST sp. z o.o. poprzez działania społecznie odpowiedzialne.
Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie działań CSR wpisujących się w obszary: środowisko naturalne, relacje z personelem i zaangażowanie społeczne.

Okres realizacji: 01.2016 – 09.2016.
Wartość projektu: 25988,57 CHF wg średniego kursu NBP z dnia 03.08.2016 r.

„Wzmocnienie konkurencyjności P.P.H. Agaplast Sp. z o.o. poprzez pozyskanie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej”

ETAP I
Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I
Tytuł projektu: wzmocnienie konkurencyjności P.P.H. Agaplast Sp. z o.o. poprzez pozyskanie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.
Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności firmy P.P.H. AGAPLAST Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności w wyniku pozyskanej usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.

Okres realizacji: 05.2016 – 10.2016
Całkowita wartość projektu: 104 550,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 72 250,00 zł

ETAP II
Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II
Tytuł projektu: Wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej związanych z wprowadzeniem innowacji produktowych w przedsiębiorstwie P.P.H. Agaplast Sp. z o.o.
Cel projektu: wzrost konkurencyjności P.P.H. AGAPLAST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie działań zawartych w rekomendacjach wskazanych w „Strategii wzorniczej” opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowych w skali przedsiębiorstwa.

Okres realizacji: 01.2017 – 02.2018
Całkowita wartość projektu: 5 306 466,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 999 940,00 zł

„”Bony na Innowacje dla MŚP”

Działanie 2.3

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na Innowacje dla MŚP’’ II Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych, bezhalogenowych tworzyw sztucznych o ograniczonej palności do zastosowań kablowych

 

Okres realizacji: 01.2018 – 12.2018

Całkowita wartość projektu: 369 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 255 000,00 zł

 

 

Skip to content